7105

અરવલ્લી જીલ્લાના મોડાસામાં લઘુમતિ સમાજના યુવાનો એ ઉત્તરાયણના  તહેવારનો બહિષ્કાર કયોૅ હતો. જેને લઈ આકાશમાં ઉત્તરાયણના પતંગ જોવા મળ્યા ન હતા.