8350

શહેરની પીજીવીસીએલ કચેરી ખાતે વીજ વિભાગ દ્વારા રોજીંદા વપરાશમાં વિજળીની કઈ રીતે બચત કરી શકાય તે અર્થેનો લોક જાગૃતિ સેમિનાર યોજવામાં આવ્યો હતો. જેમાં અધિકારી ગણ દ્વારા નાગરિકોને વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી હતી. સાથો સાથ પેમ્પલેટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.