કોન્સ્ટેબલ સ્પેશ્યલ-૨

(૪૧) ગુજરાતમાંથી નીકળતી ગુજરાતમાં વહેતી ગુજરાતની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે ?    
-ભાદર
(૪૨) ગુજરાતનો પ્રથમ નંબરનો રોકડિયો પાક ક્યો છે ? 
-મગફળી
(૪૩) ડાંગમાં હોળીને શું કહે છે ? 
-શિગમા
(૪૪) ગુજરાતનાં ક્યા જિલ્લામાંથી ઊંચી જાતનો ચૂનાનો પથ્થર મળે છે ?    
-જામનગર
(૪૬) ભારતનું સૌથી પ્રાચીન બંદર કયું છે ?    
-લોથલ
(૪૭) ભારતનું ક્યુ બંદર કેમિકલ બંદર તરીકે ઓળખાય છે ?
    -દહેજ
(૪૮) બાયો ડીઝલ બનાવવા કઈ વનસ્પતિનો ઉપયોગ થાય છે ?    
-રતન જ્યોત
(૪૯) પત્તઈ રાવળનો મહેલ ક્યા આવેલો છે ?        
-ચાંપાનેર
(૫૦) ગુજરાતમાં ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશન ક્યા આવેલું છે ?    
-કાંકરાપાર
(૫૧) અહિંસા એક્સપ્રેસ ટ્રેન ક્યા બે શહેરોને જોડે છે ?    
-અમદાવાદ-પુણે
(૫૨) વડોદરા જીલ્લામાં મળતું ક્યુ ધામ “વા” ના દર્દ માટે ઉતમ ઔષધ તરીકે વપરાય છે ?    
-રાઇમા
(૫૩) અશ્વ સંવર્ધન ફાર્મ ક્યા આવેલું છે ?    
- જુનાગઢ
(૫૪) વિશ્વમાં ગુજરાત સિવાઈ બીજી કઈ જગ્યાએ ફ્લોરસ્પાર મળે છે ?    
-ગ્રીનલેન્ડ
(૫૫) ઊંચી કક્ષાનું ડોલોમાઈટ ક્યાંથી મળે છે ?        
-છોટા ઉદયપુર
(૫૬) ઉદવાડા કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે ?        
-કોલક
(૫૭) ફલકુ ડેમ ક્યા જિલ્લામાં આવેલ છે ?        
-સુરેન્દ્રનગર
(૫૮) ગાંધી કુટિર સંસ્થા ક્યા આવેલ છે ?        
-કરાડી (નવસારી)
(૫૯) વડોદરામાં કાર્યરત ટચૂકડી રેલગાડી ક્યા નામે ઓળખાય છે ?    
- ઉધાનપરી
(૬૦) નેચરલ હિસ્ટ્રી સંગ્રહાલય ક્યા આવેલું છે?    
-ગાંધીનગર
(૬૧) ઝાંઝરીનો ધોધ ક્યા જિલ્લામાં આવેલો છે?
    -અરવલ્લી
(૬૨) વૌઠા ખાતે વાસ્તવમાં કઈ બે નદીનો સંગમ થાય છે ?    
-સાબરમતી અને વાત્રક
(૬૩) ગુજરાતમાં લિગ્નાઇટ કોલસાનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન ક્યા જિલ્લામાં થાય છે ?
 -કચ્છ
(૬૪) ગુજરાતમાં રેયોન ઉદ્યોગનું સૌથી મોટું કેન્દ્ર ક્યા આવેલ છે ?
    -સુરત
(૬૫) બાહોરા સ્ટુડિયો ક્યા આવેલો છે ?    
-કુડાસણ (ગાંધીનગર)
(૬૬) સ્વામી સચ્ચિદાનંદનો આશ્રમ ક્યા આવેલો છે ?
    -દંતાલી
(૬૭) ભારતનો એકમાત્ર ફોસિલપાર્ક ક્યા આવેલો છે ?    
-ઇન્દ્રોડા પાર્ક (ગાંધીનગર)
(૬૮) અમદાવાદમા કેટલા દરવાજા આવેલા છે?
    -૧૨
(૬૯) અમદાવાદનાં મોતી મહેલને સરદાર પટેલ રાષ્ટ્રીય સ્મારક ક્યા મુખ્યમંત્રીએ જાહેર કર્યુ?
- બાબુભાઇ પટેલ
(૭૦) માણાવદરથી નવીબંદર સુધીનો ભાગ ક્યા નામે ઓળખાય છે ?
 -ઘેડ
(૭૧) બનાસકાંઠા જિલ્લાની પશ્ચિમે આવેલ અર્ધ રણ વિસ્તાર ક્યા નામે ઓળખાય છે ?    
-ગોઢા
(૭૨) ગીરની ટેકરીમાં સૌથી ઊંચુ શિખર ક્યુ છે?
    -સરકલા
(૭૩) ગુજરાતનું સૌથી ઊંચુ શિખર ક્યુ છે ?    
-ગોરખનાથ (૧૧૧૭ માં)
(૭૪) નર્મદા નદીની કુલ લંબાઈ કેટલી છે ?
    -૧૩૧૨ ાદ્બ (ગુજરાતમાં ૧૬૦ ાદ્બ)
(૭૫) વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતનાં સૌથી મોટો તાલુકો ક્યો છે ?    
-ઉના (ગીર સોમનાથ)
(૭૬) સુખી બંદર ક્યા જિલ્લામાં આવેલ છે ?    
-છોટા ઉદેપુર
(૭૭) કરજણ બંધ ક્યા જિલ્લામાં આવેલ છે ?    
-ભરૂચ
(૭૮) વાત્રક બંધ ક્યા જિલ્લામાં આવેલ છે ?    
-અરવલ્લી
(૭૯) પાનમ બંધ ક્યા જિલ્લામાં આવેલ છે ?    
-મહિસાગર
(૮૦) રામપરા અભ્યારણ મોરબી જિલ્લાના ક્યા તાલુકામાં આવેલ છે ?    
-વાકાનેર