4962

ગુજરાત રાજયમાં આવેલા નગરપાલિકાઓના કર્મચારીઓ પોતાના પડતર પ્રશ્નો બાબતે સરકારમાં અનેકવાર રજુઆતો કરવા છતાં નિરાકરણ ન આવતાં ધરણા પર ઉતર્યા છે. ત્રણ દિવસના ધરણા કરવાના આ સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન માણસા નગરપાલિકાના કાયમી તથા રોજમદાર કર્મચારીઓ પણ હડતાલમાં જોડાયા હતા. જેથી ત્રણ દિવસ સુધી કર્મચારીઓની હડતાલને લઈને નાગરિકોને કામોમા પારાવાર મુશ્કેલીઓ પડશે તે બદલ કર્મચારી મંડળે ક્ષમાયાચના માંગી હતી અને વધુમા જણાવ્યું હતુ કે ૧૧ થી ત્રણ દિવસ સુધી નગરપાલિકાના તમામ કર્મચારીઓ કામકાજથી અળગા રહેશે.