૨૧૧. આનુવંશિકતા અંગે ઉંદરો પર પ્રાયોગિક અભ્યાસ કોણે કર્યા હતા?
 - ટ્રીયોન 
૨૧૨. અભ્યાસક્રમ કેવો હોવો જોઈએ? 
- રુચિ 
૨૧૩. વિદ્યાર્થીમાં વિકસેલા સામાજિકતાના ગુણો શાનાથી માપી શકાય? 
- સામાજિકતા આલેખ 
૨૧૪. વિદ્યાર્થીના વ્યક્તિગત સંદર્ભ  માપન કરતુ મૂલ્યાંકન કયુ છે? 
- સર્વગ્રાહી
૨૧૫. સિમ્પોઝિયમ કોને કહે છે? 
- બૌદ્ધિક મનોરંજન 
૨૧૬. ચિત્રો ક્યા પ્રોજેક્ટ દ્વારા પ્રક્ષેપિત કરી શકાય છે? 
- એપીડાયોસ્કોપ 
૨૧૭. સંશોધનકર્તાનો સર્વોચ્ચ ગુણ કયો છે?
 - જિજ્ઞાસાવૃતિ 

વધુ વાંચો

૧૪૧. ઇ્‌ઈ - ૨૦૧૨ નિયમોમાં કુલ કેટલા પ્રકરણ છે? 
- ૬
૧૪૨. ઇ્‌ઈ - ૨૦૧૨ નિયમોમાં કુલ કેટલા નિયમો છે? 
- ૩૩ 
૧૪૩. શિક્ષકો અને વિદ્યાસહાયકો માટેનું ફરિયાદ નિવારણ તંત્રનો ક્યા નિયમમાં ઉલ્લેખ છે? 
- ૨૨
૧૪૪. દરેક શાળાએ કેટલા પ્રકારના રજિસ્ટર વસાવવા પડે છે? 
- ૧૪
૧૪૫. કયા નિયમ મુજબ ્‌ઈ્‌ લેવાય છે? 
- ૨૯
૧૪૬. રાજ્ય સલાહકાર પરિષદમાં કેટલા સભ્યો મહિલાઓ હોવી જોઈએ? 
- ૫૦% 
૧૪૭. રાજ્ય સલાહકાર પરિષદના સભ્યોની મુદત કેટલી હોય છે? 
- ૨ વર્ષ 
૧૪૮. જીસ્ઝ્રમાં કુલ કેટલા સભ્યો હોય છે?
 - ૧૨ 

વધુ વાંચો

૧૦૬ સરેરાશ બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિનો બુદ્ધિઆંક કેટલો હોય છે? 
- ૯૦થી ૧૦૯
૧૦૭. સૌપ્રથમ વ્યક્તિગત બુદ્ધિ કસોટીની રચના કોણે કરી? 
- સાયમન અને બિને
૧૦૮. સૌપ્રથમ બુદ્ધિ કસોટી કઈ ભાષામાં રચાઈ?
 - ફ્રેંચ
૧૦૯. માણસ દોરો કસોટીના રચયિતા કોણ છે? 
- ડૉ. પ્રેમિલા શાહ 
૧૧૦. સ્ટેનફર્ડ - બિને કસોટીનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કોણે કર્યું? 
- ડૉ. જે એસ શાહ 
૧૧૧. વ્યક્તિત્વના સિદ્ધાંતો કેટલા છે? 
- સાત
૧૧૨. મનોવિશ્લેષણાત્મક સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો?
 - ફ્રોઇડે
૧૧૩. ક્ષેત્ર સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો? 
- લેવિને

વધુ વાંચો

બાળ વિકાસ અને મનોવિજ્ઞાન
ભાગ ૩

વધુ વાંચો

૩૭૧ નિષ્ક્રિય વાયુઓની શોધ કોણે કરી હતી? 
-  - લોર્ડ રેલે અને સર રામસે 
૩૭૨ ગાયનું વૈજ્ઞાનિક નામ શું છે?
 - - બોસ ઇન્ડેક્સ
૩૭૩ મધમાખી ઉછેરની પદ્ધતિને શું કહે છે? 
-  - એપીકલ્ચર
૩૭૪ વિદ્યુતપ્રવાહના એકમને શું કહે છે? 
- - એમિટર 
૩૭૫ ભારતમાં ઉલ્કા સરોવર કયા આવેલું છે? 
- - લોનારમાં (મહારાષ્ટ્રમાં)
૩૭૬ કુલ કેટલા નક્ષત્રો છે? 
- - ૨૭ 
૩૭૭ કોને રસાયણનો રાજા કહે છે? 
- - સલ્ફ્યુરિક એસિડ 
૩૭૮ કુદરતી વાયુમાં મુખ્યત્વે કયો વાયુ હોય છે? 
- - મિથેન
૩૭૯ નખ પરથી નેઈલ પોલિશદૂર કરનાર પ્રવાહી કયું છે? 

વધુ વાંચો

Pages