HMAT SPECIAL
ભાગ ૫
૩૬૧. ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોડ - ૧૯૬૪માં કેટલા પ્રકરણ છે? 
- ૨૩
૩૬૨. ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોડ - ૧૯૬૪માં કેટલા પરિશિષ્ટો છે? 
- ૨૧ 
૩૬૩. વ્યાખ્યાઓનો ઉલ્લેખ કયા પ્રકરણમાં છે? 
- પ્રકરણ ૧ 
૩૬૪. ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ - ૧૯૭૨ માં કેટલા પ્રકરણો છે?
 - ૮
૩૬૫ પ્રકરણ ૮ શાને લાગતો છે? 
- પ્રકીર્ણ 
૩૬૬. ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો - ૧૯૭૪ માં કેટલા પ્રકરણો છે? 
- ૭ 
૩૬૭. ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષણ નિયામક એટલે ?
 - નિયામક 

વધુ વાંચો

HMAT SPECIAL 
ભાગ ૫
૩૦૧. એકવીસમી સદી કઈ છે? 
- જ્ઞાન વિજ્ઞાનની સદી 
૩૦૨. હાલમાં ક્યા પ્રોગ્રામ દ્વારા શિક્ષણના પ્રોગ્રામો સમગ્ર રાજ્યના બાળકો જોઈ શકે છે?
 - બાયસેગ 
૩૦૩. આ કાર્યક્રમ બીજા કયા નામે ઓળખાય છે?
 - દૂરવર્તી શિક્ષણ 
૩૦૪. ગુજરાતમાં દૂરવર્તી શિક્ષણની શરૂઆત ક્યારથી થઇ? 
- માર્ચ - ૨૦૦૯ 
૩૦૫. શિક્ષણની ગુણવત્તા બદલવા કયો કાર્યક્રમ શરુ કરવામાં આવ્યો?
 - ગુણોત્સવ 
૩૦૬. શાળા પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમની શરૂઆત ક્યારથી થઇ? 
- ૧૯૯૮ - ૧૯૯૯ 
૩૦૭. શાળા પ્રવેશોત્સવ એટલે શું?

વધુ વાંચો

ૐસ્છ્‌ જીઁઈઝ્રૈંછન્ 
ભાગ ૪
૨૪૧. શિક્ષણ સચિવ સીધા કોને જવાબદાર હોય છે? 
- શિક્ષણમંત્રી 
૨૪૨. શૈક્ષણિક પ્રશાસનની મહત્વની જવાબદારી કોણ વહન કરે છે? 
- શિક્ષણ સચિવ
૨૪૩. શિક્ષણ ખાતાના વડા કોણ હોય છે? 
- શિક્ષણ નિયામક 
૨૪૪. પ્રાથમિક શિક્ષણ વિભાગના વડા કયા નામે ઓળખાય છે?
 - પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામક 
૨૪૫. જિલ્લા કક્ષાએ પ્રાથમિક શિક્ષણની જવાબદારી કોણ સંભાળે છે?
 - પ્રાથમિક જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી 
૨૪૬. જિલ્લા કક્ષાએ માધ્યમિક શિક્ષણની જવાબદારી કોણ સંભાળે છે? 
- જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી  

વધુ વાંચો

HMAT SPECIAL
ભાગ ૩
૧૮૧. જીવન શિક્ષણ સામયિકનું જૂનું નામ શું હતું? 
- શાળાપત્ર 
૧૮૨. જીવન શિક્ષણ સામયિક કોણ બહાર પડે છે? 
– GCERT 
૧૮૩. આ સામયિક કઈ સાલમાં શરુ થયું ? 
- ૧૮૬૨ 
૧૮૪. SSAના કાર્યક્રમોનું આયોજન અને અમલીકરણ કોણ કરાવે છે?
 – GCERT 
૧૮૫. NCERT ની સ્થાપના ક્યારે થઇ હતી?
 - ૧ સપ્ટેમ્બર, ૧૯૬૧
૧૮૬. NCERTનું વડુ મથક ક્યા આવેલું છે?
 - નવી દિલ્હી 
૧૮૭. માનવ સંશાધન વિકાસ મંત્રાલયના વિદ્યાકીય સલાહકાર તરીકે કોણ કામ કરે છે? 
- – NCERT 
૧૮૮. દ્ગઝ્રઈઇ્‌ના પ્રમુખ કોણ હોય છે? 

વધુ વાંચો

HMAT SPECIAL 
ભાગ ૩
૧૨૧ RTE - ૨૦૦૯ ને લગતા નિયમો ગુજરાત સરકારે ક્યારે બનાવ્યા છે?
 - ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨ 
૧૨૨. આમાં કુલ કેટલા પ્રકરણ છે? 
- ૬ 
૧૨૩. આમાં કુલ કેટલા નિયમો છે? 
- ૩૩ 
૧૨૪. વ્યાખ્યાઓ કયા નિયમમાં આપવામાં આવેલી છે? 
- નિયમ ૨ 
૧૨૫. પ્રકરણ ૨ માં શાનો ઉલ્લેખ છે? 
- મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણનો અધિકાર 
૧૨૬. નિયમ ૩ શાને લાગતો છે? 
- વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશને લાગતો 
૧૨૭. કેટલી ઉંમરનું બાળક પહેલા ધોરણમાં પ્રવેશ લઇ શકે છે?
 - પાંચ વર્ષ પૂર્ણ કરેલ હોય તે 

વધુ વાંચો

HMAT SPECIAL 
ભાગ ૨
૬૧. ભારતમાં સૌપ્રથમ ઉર્દૂ ભાષામાં બુદ્ધિ કસોટીની રચના ૧૯૩૦માં કોણે કરી? 
- ડો. રઈસે 
૬૨. ગુજરાતી ભાષામાં સૌપ્રથમ કસોટી કોણે રચી? 
- ડો. કૃષ્ણકાંત દેસાઈ
૬૩. ગુજરાતી બાળકો માટેની બુદ્ધિમાપન કસોટીની રચના કોણે કરી? 
- ડો. નંદશંકર શુક્લા 
૬૪. ક્રિયાત્મક બુદ્ધિ કસોટીની રચના કોણે કરી? 
- ડો. લીલા પટેલ 
૬૫. મનોવિશ્લેષણ સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો? 
- ફ્રોઈડ 
૬૬. જરૂરિયાતનો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો? 
- મેસ્લોએ 
૬૭. ક્ષેત્ર સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો? 
- કર્ટ લેવિન 
૬૮. શરીર રચના સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો?

વધુ વાંચો

 HMAT SPECIAL 
ભાગ ૧ 
૧. શિક્ષણ પ્રક્રિયાનો સૌથી નાનો અંશ કયો છે? 
- વર્ગ વ્યવહાર 
૨. વર્ગવ્યવહારના ૧૦ ઘટકો કોણે આપ્યા? 
- નેડ ફ્લેન્ડર્સ 
૩. ધ્યાનનું આંતરિક બળ કયું છે? 
- રસ 
૪. ગિલફર્ડે રસના કેટલા ક્ષેત્રો છે?
 - ૨૮ 
૫. બાળકના મનમાં પ્રવેશવાના દ્વાર ક્યા છે? 
- જ્ઞાનેન્દ્રિયો 
૬. મનને કેન્દ્રિત કરવાની માનસિક ક્રિયા કઈ છે?
 - ધ્યાન 
૭. ધ્યાનના કેટલા પ્રકારના પરિબળો છે?
 - બે 
૮. શાળાકીય કક્ષાએ કુશળ નેતા કોણ છે? 
- આચાર્ય 
૯. શાળામાં કેન્દ્રસ્થાને કોણ છે? 
- આચાર્ય 

વધુ વાંચો

QUIZ - ૧૭
૧. કુમાર મેગેઝીનની સ્થાપના કરનાર કોણ હતા? 
(અ) રવિશંકર મહારાજ 
(બ) રવિશંકર રાવળ 
(ક) બચુભાઈ  
(ડ) એકેય નહિ
૨. આજીવન પ્રવાસી તરીકે કોણ ઓળખાય છે?
(અ) ઈલા આરબ મહેતા 
(બ) લતા હરિણી 
(ક) પ્રીતીસેન ગુપ્તા 
(ડ) જ્યોતિબા ફૂલે 
૩. શુદ્ધ પંચાંગની શરૂઆત કરનાર મહાન વ્યક્તિ કોણ હતા?
(અ) વજુભાઈ કોટક 
(બ) ઈચ્છારામ દેસાઈ 
(ક) કે.કા.શાસ્ત્રી  
(ડ) ચંદ્રકાત બક્ષી
૪. હિંદ માતાને સંબોધન કાવ્યના લેખક જણાવો.
(અ) મણીશંકર રત્નજી ભટ્ટ 
(બ) પન્નાલાલ પટેલ 
(ક) બ.ક.ઠાકોર  

વધુ વાંચો

QUIZ - ૧૬
૧ ૧૭ અક્ષરની કાવ્ય કૃતિ એટલે ......
(અ) સોનેટ     (બ) હાઇકુ 
(ક) છપ્પા       (ડ) ત્રણેય 
૨ ઘટનાઓનો બેતાજ બાદશાહ તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે?
(અ) પ્રિયકાંત મણિયાર 
(બ) ચિનુ મોદી
(ક) બ.ક.ઠાકોર 
(ડ) ચંદ્રકાંત બક્ષી 
૩ સૌપ્રથમ પ્રકાશિત આત્મકથા કઈ છે?
(અ) સત્યના પ્રયોગો 
(બ) મારી હકીકત 
(ક) થોડા આંસુ થોડા ફળ
(ડ) મારી દુનિયા 
૪ કનૈયાલાલ મુનશીએ પાટણ વિશે લખેલી છેલ્લી નવલકથા કઈ છે? 
(અ) રાજાધિરાજ 
(બ) પાટણની પ્રભુતા 
(ક) ગુજરાતનો નાથ 
(ડ) ભગ્ન પદુકા 

વધુ વાંચો

QUIZ - ૧૬
૧. દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમી એવોર્ડની શરૂઆત ક્યારે થઇ ?
(અ) ૧૯૫૫   (બ) ૧૯૬૫
(ક) ૧૯૫૦    (ડ) ૧૯૪૫  
૨. જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર કોના દ્વારા આપવામાં આવે છે?
(અ) શાહુ જૈન પરિવાર                                  (બ) ગુજરાત સરકાર દ્વારા
(ક)ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા      
(ડ) ત્રણેય દ્વારા  
૩.સંસ્કૃત ભાષાના છેલ્લું અને પાંચમું મહાકાવ્ય કયું છે?
(અ) કાદમ્બરી
(બ) દશમસ્કંધ 
(ક) મહાભારત 
(ડ) નૈષધીચરીતમ
૪. સોરઠની મીરાબાઈ તરીકે કોણ ઓળખાય છે?
(અ) પદ્માવતી 
(બ) ગંગાસતી 
(ક) પાનબાઈ

વધુ વાંચો

Pages